Medlemslogin
Klik her for medlemslogin
Medlemslogin

Vedtægter


Vedtægter for NORS Fitness Line§ 1 Navn og hjemsted

1.     Foreningens navn er: NORS Fitness Line
2.     Foreningen er hjemmehørende i Thisted Kommune.
3.     Stiftet d.: 18.08.2011


§ 2  Formål

Nors Fitness Line skal tilbyde lokalbefolkningen et moderne, sundt fællesskab, der kan fungere som bindeled mellem ungdommen og de ældre, og som kan danne grobund for et fællesskab knyttet til nærområdet.

Nors Fitness Line skal tilbyde et foreningsmiljø, der udover at være tiltrækkende for de fitnessinteresserede, også skal tilbyde sig for de, som ikke er vant til at gå i motionscenter – centeret skal således også være handicapvenligt.

 (For at forfølge foreningens formål skal foreningen tilbyde uddannelse af instruktører og ledere til idrætslige, organisatoriske og administrative opgaver).


§ 3   Medlemskab af organisationer

1.     Foreningen er tilsluttet DGI, herunder den til enhver tid gældende dopingpolitik.
2.     Det betyder, at medlemmer af foreningen er forpligtet til på forlangende at blive testet af Antidoping Danmark, for indhold af doping ved dopingkontrol i foreningen.
3.     Registreres der indhold af forbudte stoffer i prøverne, eller nægter man at lade sig teste, medfører dette omgående bortvisning og 2 års karantæne fra foreningen uden refundering af træningskort.


§ 4   Medlemskab

1.     Som medlemmer kan optages alle i det fyldte 15. år, såfremt de vedkender sig nærværende vedtægter. Medlemmer under 18 år skal ved indmeldelsen have forældres eller værges underskrift.
2.     Hvis bestyrelsen ikke finder det hensigtsmæssigt p.t. at optage flere medlemmer som aktive, kan de skrives på venteliste.
3.     Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette har handlet imod foreningens vedtægter og foreningen. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. Eksklusionen skal vedtages med samme andel af de angivne stemmer som vedtægtsændringer. Se §10. Indbetalt kontingent refunderes ikke.
4.      Betales kontingentet ikke rettidigt, betragtes dette som udmeldelse.
5.     Et medlemskab kan ikke stilles i bero, overdrages til tredje mand eller refunderes.
 

§ 5  Kontingent

1.     Alle medlemmer betaler kontingent efter de vedtagne satser. Der betales kontingent forud periodevis.
2.     Foreningens økonomi er baseret på ¼, ½ og hel årlige kontingenter
3.     kontingenter indbetales via PBS.
 

§ 6  Foreningens  ledelse

1.     Bestyrelsen er ansvarlig for
-     at varetage den daglige drift af foreningen med ansvar overfor generalforsamlingen.
-     at varetage kontakten til lokale myndigheder, landsdækkende sammenslutninger og foreningens medlemmer.    
-     at fastsætte foreningens medlemskontingent og priser for træning
-     at det kun er medlemmer med gyldigt træningskort der opholder sig i motionscentret.
-     at der kan tilbydes instruktørbistand. Træning og ophold foregår på eget ansvar.
-     at lokalerne ikke benyttes til indtagelse af alkohol. Ved særlige lejligheder kan bestyrelsen dispensere fra dette.

2.     Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden.


§ 7   Bestyrelsen

1.     Bestyrelsen består af min. 5 medlemmer, der konstituerer sig med formand, sekretær, kasserer og
2.     2 bestyrelsesmedlem
3.     Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder midt i en valgperiode indsættes suppleant eller der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
4.     Når et bestyrelsesmedlem udtræder i en valgperiode, kan bestyrelsen foretage en omkonstituering, der gælder indtil næste generalforsamling.
5.     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Ved stemme –lighed er formandens stemme afgørende.
6.     Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Udvalgene referer til bestyrelsen, og bestyrelsen fastsætter rammer for de enkelte udvalgs handlefrihed.
7.     Bestyrelsen fører protokol over beslutninger på de i foreningen afholdte møder.


§ 8  Økonomi

1.     Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskab og budget forelægges på generalforsamlingen.
2.     Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har, ud over moralsk forpligtigelse ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen.
3.     Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
4.     Bestyrelse medlemmerne har gratis adgang til foreningens faciliteter og instruktørhjælp.


§ 9 Tegningsret

1.     Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, fører forhandlinger med autoriteter, kommune m.m.
2.     Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren i forening eller en af førnævnte inkl. Et bestyrelsesmedlem.
3.     Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt til foreningens optagelse af lån, kræves dog underskrift af hele bestyrelsen.


§ 10  Ordinær generalforsamling

1.     Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal og annonceres med mindst 14 dages varsel.
2.     Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
3.     Stemmeret - kræver at man har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen.
4.     På generalforsamlingen afgøres alle sager med alm. Stemmeflertal (over halvdelen) dog kræver
5.     Vedtægtsændringer mindst 2/3 af de gyldige stemmer for forslaget.
6.     Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling
7.     Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
8.     Der kan ikke vedtages noget under eventuelt.


§ 11  Dagsorden

1.     Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Valg af stemmetællere
3.    Aflæggelse af beretning
4.    Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget.
5.    Behandling af indkomne forslag
6.    Valg af:   a.       2 bestyrelsesmedlemmer      (ulige år)

                                           b.       3 bestyrelsesmedlemmer      (lige år)

                                           c.       1 suppleanter                       (på valg hvert år)

                                           d.       1 revisorer                           (vælges på skift hvert andet år)

                                           e.       1 revisorsuppleant               (på valg hvert år)

7.   Eventuelt      


§ 12  Ekstraordinær generalforsamling

1.     Skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
2.     Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget. Den skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling, med angivelse af begrundet dagsorden.
 

§ 13 Regnskab og revision

1.     Foreningens regnskabsår løber fra 1. Januar til 31. December.
2.     Senest 14 dage før generalforsamlingen indgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorens påtegning.
3.     Foreningens folkevalgte revisorer har mulighed for at foretage uanmeldt revision.


§ 14  Opløsning

1.     Foreningens opløsning kan kun vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger der afholdes med mindst 4 og højest 8 ugers mellemrum, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
2.     I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og ejendele ungdomsarbejde i Nors by, efter den afgående bestyrelses beslutning.

Vedtaget på stiftende generalforsamlingen d. 18.08.2011
Besøg vores side

Åbningstider


Alle dage: 05:00 - 24:00
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Nors Fitness Line | Kirkebyvej 17 | 7700 Thisted | CVR.: 34564140 | norsfitnessline@gmail.com